Το προσωπικό του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ - ΕΛΚΕΘΕ) προχώρησε στα τέλη του Αυγούστου 2019 στην επιτυχημένη εγκατάσταση τριών αυτόματων τηλεμετρικών σταθμών σε ισάριθμα σημεία του ποταμού Πηνειού στην Θεσσαλία. Οι σταθμοί, οι οποίοι είναι ενεργειακά αυτόνομοι, καταγράφουν φυσικοχημικές παραμέτρους καθώς και την στάθμη των υδάτων του ποταμού και ήδη αποστέλλουν με επιτυχία τα δεδομένα τους μέσω δικτύου GSM σε απομακρυσμένο εξυπηρετητή (server), προσφέροντας έγκαιρες και αξιόπιστες μετρήσεις.

Οι τρεις σταθμοί προστίθενται στο δίκτυο υποδομών παρακολούθησης επιφανειακών υδάτων που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου HIMIOFOTS - Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας των Θαλασσών και των Επιφανειακών Υδάτων, το οποίο χρηματοδοτείται από την Δράση “Ενίσχυση Ερευνητικών Υποδομών Εθνικής Εμβέλειας" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020 και συντονίζεται από το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ.

Το ΙΘΑΒΙΠΕΥ συμμετέχει στην συνιστώσα του Έργου που αναπτύσσει την πληροφοριακή υποδομή για τη συλλογή, διαχείριση και ελεύθερη διάχυση της υδρολογικής και περιβαλλοντικής πληροφορίας που αφορά στους επιφανειακούς υδατικούς πόρους της χώρας και φέρει το όνομα «Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων» (Open Hydrosystem Information Network, https://openhi.net/).