Υψίσυχνη τηλεμετρία HF RADAR

Το ΗF Radar είναι ένα επίγειο όργανο το οποίο τοποθετείται σε παράκτια ζώνη έτσι ώστε να καλύπτει ένα μεγάλο μέρος του επιφανειακού θαλάσσιου χώρου δίνοντας δεδομένα σε υψηλή χωρική και χρονική ανάλυση. Παρέχοντας κυρίως κυματικά δεδομένα και χάρτες του επιφανειακού στρώματος.  Επίσης, το HF Radar απαιτεί χαμηλό κόστος τόσο ως προς τη συντήρησή του όσο και ως προς τη λειτουργία του. 

Παλιρροιογράφοι

Ο παλιρροιογράφος είναι ένα ωκεανογραφικό όργανο, το οποίο σχετίζεται με τη μέτρηση των μεταβολών της στάθμης της θάλασσας. Πιο συγκεκριμένα, οι μεταβολές της στάθμης της θάλασσας παίζουν σημαντικό ρόλο στις αλλαγές του περιβάλλοντος μας και πιο συγκεκριμένα στις παράκτιες περιοχές. Οι παλιρροιογράφοι είναι το κατάλληλο όργανο για τη μέτρηση των μεταβολών της στάθμης της θάλασσας, των ακραίων φαινομένων, τα οποία συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, τον υπολογισμό της παλίρροιας, γεωδαιτικές εφαρμογές, τις λιμενικές λειτουργίες και την πλοήγηση.