Το ΗF Radar είναι ένα επίγειο όργανο το οποίο τοποθετείται σε παράκτια ζώνη έτσι ώστε να καλύπτει ένα μεγάλο μέρος του επιφανειακού θαλάσσιου χώρου δίνοντας δεδομένα σε υψηλή χωρική και χρονική ανάλυση. Παρέχοντας κυρίως κυματικά δεδομένα και χάρτες του επιφανειακού στρώματος.  Επίσης, το HF Radar απαιτεί χαμηλό κόστος τόσο ως προς τη συντήρησή του όσο και ως προς τη λειτουργία του. 

Η σημαντικότητα του HF radar έγκειται στη χρήση των δεδομένων από ποικίλους χρήστες τόσο της επιστημονικής κοινότητας όσο και του παραγωγικού τομέα. Πιο συγκεκριμένα, η χρήση του HF radar μπορεί να γίνει είτε από τη ιδιωτικές εταιρείες, είτε από τοπικούς δημόσιους φορείς, οι οποίοι συνεισφέρουν στη διαχείριση και προστασία της παράκτιας ζώνης και γενικότερα του περιβάλλοντος.

Το HF radar είναι τοποθετημένο στη περιοχή της Λήμνου και βρίσκεται υπό την εποπτεία του τμήματος θαλάσσιων επιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίο.

Προσβασιμότητα