Θαλάσσιο καλωδιωμένο παρατηρητήριο

Θαλάσσιο καλωδιωμένο παρατηρητήριο είναι μια πλατφόρμα βυθού, η οποία είναι συνδεδεμένη με την ξηρά μέσω ενός  καλωδίου  που περιέχει οπτικές ίνες ή μεταλλικό αγωγό για τη μεταφορά των δεδομένων και των σημάτων ελέγχου και ένα καλώδιο συνήθως από  χαλκό ή ανοξείδωτο ατσάλι για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτή η υποδομή επιτρέπει την υλοποίηση ενός δικτύου αισθητήρων για την συλλογή δεδομένων στον πυθμένα αλλά και την υπερκείμενη στήλη νερού.

Αυτόνομοι παρασυρόμενοι πλωτήρες Argo (Argo floats)

Το όνομα Argo (Αργώ) επιλέχθηκε για να τονίσει τη στενή σχέση του διεθνούς δικτύου πλωτήρων με την αποστολή των ωκεανογραφικών  δορυφόρων Jason 1 (Ιάσωνας 1) και Jason 2 (Ιάσωνας 2) για την παρακολούθηση της κλιματολογικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των ωκεανών και της ατμόσφαιρας. Στην ελληνική μυθολογία ο Ιάσωνας έπλευσε με το πλοίο του την «Αργώ » για να φέρει το χρυσόμαλλο δέρας.

Υψίσυχνη τηλεμετρία HF RADAR

Το ΗF Radar είναι ένα επίγειο όργανο το οποίο τοποθετείται σε παράκτια ζώνη έτσι ώστε να καλύπτει ένα μεγάλο μέρος του επιφανειακού θαλάσσιου χώρου δίνοντας δεδομένα σε υψηλή χωρική και χρονική ανάλυση. Παρέχοντας κυρίως κυματικά δεδομένα και χάρτες του επιφανειακού στρώματος.  Επίσης, το HF Radar απαιτεί χαμηλό κόστος τόσο ως προς τη συντήρησή του όσο και ως προς τη λειτουργία του. 

Παλιρροιογράφοι

Ο παλιρροιογράφος είναι ένα ωκεανογραφικό όργανο, το οποίο σχετίζεται με τη μέτρηση των μεταβολών της στάθμης της θάλασσας. Πιο συγκεκριμένα, οι μεταβολές της στάθμης της θάλασσας παίζουν σημαντικό ρόλο στις αλλαγές του περιβάλλοντος μας και πιο συγκεκριμένα στις παράκτιες περιοχές. Οι παλιρροιογράφοι είναι το κατάλληλο όργανο για τη μέτρηση των μεταβολών της στάθμης της θάλασσας, των ακραίων φαινομένων, τα οποία συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, τον υπολογισμό της παλίρροιας, γεωδαιτικές εφαρμογές, τις λιμενικές λειτουργίες και την πλοήγηση.

Δεξαμενή δοκιμής θαλάσσιων κατασκευών

Το εργαστήριο Θαλάσσιας και Υδροδυναμικής (ΕΝΘΥ) του Ε.Μ.Π. ανήκει στο τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών. Η Πειραματική Δεξαμενή του Εργαστηρίου, διαστάσεων 100 μ. x 5 μ. X 3.5 μ. είναι μοναδική στην Ελλάδα και λειτουργεί από το 1979 στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. Το ΕΝΘΥ είναι ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων (Hellas Lab member of EuroLab) της Διεθνούς Ένωσης μέλος Πειραματικών Δεξαμενών (I.T.C.C) και διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλιση ποιότητας κατά ISO 9002 (Μέλος ITTC, Ελληνική Ένωση εργαστηρίων, ISO 9002).