Ο παλιρροιογράφος είναι ένα ωκεανογραφικό όργανο, το οποίο σχετίζεται με τη μέτρηση των μεταβολών της στάθμης της θάλασσας. Πιο συγκεκριμένα, οι μεταβολές της στάθμης της θάλασσας παίζουν σημαντικό ρόλο στις αλλαγές του περιβάλλοντος μας και πιο συγκεκριμένα στις παράκτιες περιοχές. Οι παλιρροιογράφοι είναι το κατάλληλο όργανο για τη μέτρηση των μεταβολών της στάθμης της θάλασσας, των ακραίων φαινομένων, τα οποία συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, τον υπολογισμό της παλίρροιας, γεωδαιτικές εφαρμογές, τις λιμενικές λειτουργίες και την πλοήγηση. Επομένως, η συνεχόμενη παρακολούθηση των μεταβολών της στάθμης της θάλασσας είναι αναγκαία. Το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ στα πλαίσια της της συμμετοχής του στο σύστημα παρατηρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω του συστήματος του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ με την εγκατάσταση δύο παλιρροιογράφων στα πλαίσια του εθνικού προγράμματος HIMIOFoTs.

Προσβασιμότητα