Όραμα

Η πράξη HIMIOFoTS αποσκοπεί στην δημιουργία μιας ολοκληρωμένης υποδομής μεγάλης κλίμακας για την διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Ο συντονισμός και η συνέργεια των δράσεων των φορέων της χώρας που ασχολούνται με το θαλάσσιο περιβάλλον και τα επιφανειακά ύδατα, θα προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες τόσο στην επιστημονική κοινότητα όσο και στο κοινωνικό σύνολο.

Στόχοι

Οι βασικοί στόχοι της υποδομής είναι η παροχή ελεύθερης πρόσβασης σε δεδομένα πεδίου και σε προγνωστικά προϊόντα που αφορούν τους υδατικούς πόρους για την δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας καθώς και στους κόμβους της ερευνητικής υποδομής για τον σχεδιασμό και εκτέλεση δράσεων από τους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς της χώρας.

Καινοτομία

Το HIMIOFoTS αποτελεί μια μοναδική υποδομή εθνικής εμβέλειας, που προσεγγίζει τα ζητήματα διαχείρισης διεπιστημονικά, εφαρμόζοντας τεχνολογίες και τεχνικές αιχμής με καινοτόμες διαχειριστικές λύσεις για την βέλτιστη και αειφόρο διαχείριση των χερσαίων και θαλάσσιων υδάτων, προσφέροντας υπηρεσίες στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αλλά και στο κοινωνικό σύνολο. Η παρούσα υποδομή δημιουργεί ένα ελκυστικό περιβάλλον τόσο για την θαλάσσια έρευνα όσο και για την έρευνα των επιφανειακών υδάτων, την ανάπτυξη της θαλάσσιας τεχνολογίας, την ανάπτυξη και την προώθηση της καινοτομίας, καθώς και της ανάδειξης της αριστείας.