Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ

(url: https://www.hcmr.gr )

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε) είναι κρατικός ερευνητικός φορέας  που λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, έχει έδρα στην Ανάβυσσο, Αττικής και αποτελείται από τρία ερευνητικά ινστιτούτα, (α) Ωκεανογραφίας, (β) Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, (γ) Θαλάσσιας Βιολογίας. Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών. 

Σκοπός του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. είναι η διεξαγωγή επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, η πειραματική ανάπτυξη και επίδειξη, η διάδοση και εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας, ιδιαίτερα στους τομείς της μελέτης και προστασίας της υδρόσφαιρας, των οργανισμών της, των ορίων της με την ατμόσφαιρα, την ακτή και το βυθό, των φυσικών, χημικών, βιολογικών και γεωλογικών συνθηκών που επικρατούν και διέπουν τα παραπάνω συστήματα, με (α) παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών, (β) υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την κοινωνία, την οικονομία, τον πολιτισμό, (γ) οικονομική τους εκμετάλλευση είτε από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ή και τους εργαζόμενους σ' αυτό ή και από τρίτους. 

Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ

(url: http://poseidon.hcmr.gr )

To Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας μελετά την δυναμική των θαλάσσιων μαζών, τις κλιματικές διακυμάνσεις, τούς βιογεωχημικούς κύκλους, τα τροφικά πλέγματα, τη βιοποικιλότητα και την αλληλεπίδρασή τους. Διερευνά τους υποθαλάσσιους ενεργειακούς πόρους και γεωκινδύνους, τις ανθρωπογενείς επιδράσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και υλοποιεί δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης της παράκτιας ζώνης. Δραστηριοποιείται στους τομείς της επιχειρησιακής ωκεανογραφίας, της "θαλάσσιας ενέργειας" και της υποθαλάσσιας γεωαρχαιολογίας. Οργανώνει και διαχειρίζεται ολοκληρωμένα θαλάσσια παρατηρητήρια και αναπτύσσει την θαλάσσια τεχνολογία. Οι επιμέρους δραστηριότητες του Ι.Ω. αφορούν στην έρευνα, την παραγωγή «χρήσιμης» γνώσης σε τελικούς χρήστες στα πλαίσια της "γαλάζιας ανάπτυξης", την τεχνολογία, την εκπαίδευση και της κοινωνικής προσφοράς-ενημέρωση κοινού.
 
Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ

(url: https://imbriw.hcmr.gr )

Το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ) εστιάζει τις δραστηριότητες του στους τομείς της αλιείας και των εσωτερικών υδάτων. Το ΙΘΑΒΙΠΕΥ κατέχει ηγετική θέση σε αυτούς τους τομείς στην Ελλάδα, με σημαντική δραστηριότητα και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, αλλά και της Ευρώπης γενικότερα.  Σκοπός του ΙΘΑΒΙΠΕΥ είναι ανάπτυξη και ενίσχυση της γνώσης των δομικών και λειτουργικών  πτυχών των χερσαίων υδάτινων οικοσυστημάτων καθώς επίσης τα συστατικά υψηλού τροφικού επιπέδου (συμπεριλαμβανομένων των τύπων αλιείας) των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και η εφαρμογή αυτών των γνώσεων για την ολοκληρωμένη διαχείριση λεκανών απορροής και τη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, το οικοσύστημα της αλιείας και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
 

 

 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ΕΜΠ

(url: https://www.ntua.gr )

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ιδρύθηκε το 1837 και είναι σχεδόν συνομήλικο με το νεότερο ελληνικό Κράτος. Με βασιλικό διάταγμα «περί εκπαιδεύσεως εις την αρχιτεκτονικήν» ιδρύεται Τεχνικό Σχολείο, που αρχικά λειτουργεί μόνο Κυριακές και εορτές-αργίες προσφέροντας μαθήματα σε όσους επιθυμούν να μορφωθούν ως αρχιτεχνίτες στην αρχιτεκτονική. Η συρροή των υποψήφιων μαθητών ήταν τόσο μεγάλη, ώστε την άνοιξη του 1840 προστίθεται και Σχολείο συνεχούς (καθημερινής) λειτουργίας παράλληλα με το κυριακάτικο, ενώ πληθαίνουν κι επεκτείνονται τα μαθήματα. Τότε το «Πολυτεχνείο» εγκαθίσταται σε δικό του κτήριο στην οδό Πειραιώς. Με το ζήλο των μαθητών και των διδασκόντων το σχολείο αναπτύσσεται συνεχώς και ανυψώνεται η στάθμη του.

Το 1887 με τη θεσμοθέτηση των τετραετούς φοίτησης σχολών «πολιτικών μηχανικών» και «μηχανουργών» (μετέπειτα μηχανολόγων) το Πολυτεχνικό Σχολείο ή Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπως γίνεται ευρύτερα γνωστό, «καταρτίζει άνδρες ανώτατης τεχνικής μόρφωσης για τη δημόσια υπηρεσία, τη βιομηχανία και την οικοδομή» εφάμιλλους «προς τους αποφοιτούντας εκ των μεγάλων τεχνικών της Ευρώπης σχολών» και με νόμο του 1914 το Ίδρυμα καθιερώνεται ως «Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο» (Ε.Μ.Π.).

Η τελευταία ριζική μεταρρύθμιση στην οργάνωση και διοίκηση του Ιδρύματος πραγματοποιείται το 1917 με ειδικό νόμο. Το Ε.Μ.Π. αποκτά πέντε Ανώτατες Σχολές: Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών και Τοπογράφων Μηχανικών. Η μετάβαση από το 1917 στη σημερινή οργάνωση των σπουδών είναι αποτέλεσμα διαδοχικών προσαρμογών στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της ελληνικής οικονομίας σε συνδυασμό με το εξελισσόμενο σε έκταση και σε βάθος περιεχόμενο των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων.

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ


(url: http://www.civil.ntua.gr )

Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών είναι η πρώτη σχολή μηχανικών στην ιστορία της χώρας και η ίδρυσή της το 1887 σηματοδοτεί τη μετεξέλιξη του Πολυτεχνείου από σχολείο τεχνιτών σε ανώτατο ακαδημαϊκό ίδρυμα. Ενώ στα πρώτα χρόνια της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Πολυτεχνείου αποτελεί τη μόνη ανώτατη σχολή του που στη συνέχεια (1914-17, 1928-32), με τις θεσμικές πρωτοβουλίες των μελών της (ʼγγελου Γκίνη, Νίκου Κιτσίκη, Δημήτρη Λαμπαδάριου), γίνεται η μητέρα-τροφός των άλλων σχολών του.

Στην πρόσφατη περίοδο η σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου απέκτησε νέα δυναμική και από φορέας μετάδοσης γνώσης έγινε και παραγωγός νέας γνώσης μέσω της έρευνας και της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της σε διεθνείς επιθεωρήσεις, που καθιερώθηκαν πλέον ως πρώτιστο κριτήριο αξιολόγησης του καθηγητικού προσωπικού. Σημαντική αλλαγή στις σπουδές στη Σχολή την περίοδο αυτή είναι η μεταβολή του προγράμματος σπουδών το 1996-97 επί προεδρίας Θέμη Ξανθόπουλου. Το πρόγραμμα επεκτάθηκε σε νέες περιοχές, όπως του περιβάλλοντος και της διαχείρισης έργων και παράλληλα έγινε πιο συνεκτικό. Η επόμενη τομή πραγματοποιήθηκε το 1998, με τη εισαγωγή των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΕΜΠ. Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ανέλαβε την οργάνωση και τον συντονισμό δύο από αυτά: «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» και «Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών».  Η σχολή Πολιτικών Μηχανικών.
 

Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ


(url: http://www.naval.ntua.gr/ )

Η Σχολή έχει ως σκοπό την εκπαίδευση Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών που θα μπορούν να ασχοληθούν με τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή πλωτών μέσων, την τεχνολογία θαλασσών, τη μελέτη μηχανολογικών εγκαταστάσεων και τη ναυτιλιακή οικονομία. Η δραστηριότητα του τμήματος Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών εστιάζει στην έρευνα - ανάπτυξη - βελτίωση προϊόντων, μεθόδων και εγκαταστάσεων, η μελέτη - κατασκευή - λειτουργία - τεχνική εξυπηρέτηση χημικών εγκαταστάσεων, και ο σχεδιασμός - παραγωγή - έλεγχος - διάθεση -εφαρμογές των παραγόμενων προϊόντων και υλικών αποτελούν όχι μόνο πεδία γνώσης, αλλά και πεδία έρευνας της Σχολής. πίσης, χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα τόσο ευρωπαϊκά όσο και εθνικά, προωθούν τη βασική και εφηρμοσμένη έρευνα και αναπτύσσουν τη συνεργασία της Σχολής με Πανεπιστήμια του εσωτερικού και του εξωτερικού και με τον ιδιωτικό τομέα, εγχώριο ή ξένο. Επιλεγμένοι ερευνητές συγκροτούν ερευνητικές ομάδες, εξειδικευμένες σε νέα αντικείμενα, που προωθούν τη γνώση και παράγουν τεχνογνωσία. Αποτέλεσμα της όλης ερευνητικής δραστηριότητας σε επίπεδο διπλωματικών εργασιών, διδακτορικών διατριβών και ερευνητικών προγραμμάτων, είναι οι πολυάριθμες επιστημονικές δημοσιεύσεις στον ελληνικό και διεθνή χώρο και τα βραβεία, που έχουν καταξιώσει το επιστημονικό διδακτικό προσωπικό και τη Σχολή γενικότερα. 
 

 

 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

(url: https://www.aegean.gr )

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ιδρύθηκε το 1984 (ΠΔ 83/1984) με τα πρώτα Τμήματά του να εκκινούν την λειτουργεία τους από το 1985 έως το 1994. Κατά την πρώτη φάση ανάπτυξής του ιδρύθηκαν επτά Τμήματα σε τέσσερα νησιά, την Λέσβο, την Χίο, την Σάμο και την Ρόδο.

Από το 1997 έως το έτος 2000 υλοποιήθηκε η δεύτερη φάση ανάπτυξης με την ίδρυση εννέα ακόμη Τμημάτων φτάνοντας τα δεκαέξι Τμήματα που συνοδεύτηκε με την χωρική επέκταση στο νησί της Σύρου. Το 2009 λειτούργησε νέο Τμήμα με το συνολικό πλήθος Τμημάτων να ανέρχεται στα δεκαεπτά και την προσθήκη της Λήμνου στο δίκτυο των νησιών με Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Το 2013 και με την αναδιάρθρωση των Τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) που επέφερε το Σχέδιο Αθηνά (ΠΔ 93 / 2013) δύο από τα δεκαεπτά Τμήματα (Τμήμα Μαθηματικών και Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών) συγχωνεύθηκαν σε ένα υπό τον τίτλο Τμήμα Μαθηματικών με δύο Εισαγωγικές Κατευθύνσεις. Πρόκειται για ένα Τμήμα ως προς την ακαδημαϊκή του υπόσταση που όμως περιλαμβάνει δύο διακριτά προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Με νόμο του 2017 ψηφίστηκε η κατάτμηση του διττού αυτού Τμήματος και η επαναλειτουργία από το 2018 των δύο διακριτών Τμημάτων που προϋπήρχαν του Σχεδίου Αθηνά. Τέλος, το 2017 Ιδρύθηκε το νεότερο των Τμημάτων, το Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού στην Χίο.

Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών


(url: https://www.mar.aegean.gr )

Το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών διεξάγει έρευνα και προσφέρει σπουδές στις φυσικές, χημικές, βιολογικές και γεωλογικές διεργασίες του θαλάσσιου περιβάλλοντος (Ωκεανογραφία), την Αλιεία και τις Υδατοκαλλιέργειες, καθώς και την Διαχείριση των Θαλάσσιων Οικοσυστημάτων και Πόρων, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες (π.χ. Τηλεπισκόπηση, GIS, Υδροακουστική Τεχνολογία, Μοντέλα) για την εκπαίδευση στις Θαλάσσιες και Παράκτιες Εφαρμογές. Επίσης είναι το μοναδικό πανεπιστημιακό τμήμα της χώρας που προσφέρει προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στην Ωκεανογραφία, τις Θαλάσσιες Βιοεπιστήμες και τη Διαχείριση του Παράκτιου Περιβάλλοντος, εκτελώντας διεθνούς επιπέδου εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο σε συνεργασία με κορυφαία ερευνητικά Ινστιτούτα και Πανεπιστήμια. Η ίδια η φύση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των διαφόρων αβιοτικών και βιοτικών συνιστωσών στο θαλάσσιο περιβάλλον υπαγορεύει ένα πρόγραμμα σπουδών με ισχυρότατο εργαστηριακό χαρακτήρα και μεγάλο εύρος αντικειμένων και κατευθύνσεων, εκτεινόμενων από την Ωκεανογραφία έως τις Υδατοκαλλιέργειες και τις Υποθαλάσσιες Εφαρμογές, και από τη μελέτη των Ασθενειών Ιχθύων έως τη διερεύνηση της Κλιματικής Αλλαγής, και απαιτεί μια συνθετική ερευνητική και εκπαιδευτική προσέγγιση. Η παρεχόμενη εκπαίδευση συμπεριλαμβάνει την απόκτηση δεξιοτήτων πολύτιμων στην αγορά εργασίας, όπως χρήση σύγχρονων εργαστηριακών και υπολογιστικών μεθόδων και οργάνων.
 

 

 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΕΚΠΑ

(url: https://www.uoa.gr )

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο εγκαινιάστηκε στις 3 Μαΐου του 1837, αρχικά στεγάστηκε σε ένα ανακαινισμένο οθωμανικό κτήριο στη βορειοανατολική πλευρά της Ακρόπολης, το οποίο στις μέρες μας έχει ανακαινιστεί και λειτουργεί ως Μουσείο του Πανεπιστημίου. Αρχικά ονομάστηκε «Οθωνικό Πανεπιστήμιο» από το όνομα του πρώτου βασιλιά της Ελλάδας Όθωνα και αποτελούνταν από 4 ακαδημαϊκά Τμήματα με 52 φοιτητές. Καθώς αποτελούσε το πρώτο Πανεπιστήμιο του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, αλλά και της ευρύτερης βαλκανικής και μεσογειακής περιοχής, απέκτησε σημαντικό κοινωνικο-ιστορικό ρόλο, ο οποίος υπήρξε καθοριστικός για την παραγωγή συγκεκριμένης γνώσης και πολιτισμού μέσα στη χώρα.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ίσως το πανεπιστήμιο με το μεγαλύτερο κύρος στη χώρα, έχει καθιερώσει τη δική του παράδοση στο χώρο των επιστημών και της δημιουργικής συμμετοχής στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ


(url: http://www.chem.uoa.gr)

Η ερευνητική ομάδα Χημείας Περιβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δημιουργήθηκε από τον Kαθηγητή Μιχαήλ Σκούλλο στα μέσα της δεκαετίας του 1970 και απετέλεσε μέρος του τομέα Ανοργάνου και Περιβαλλοντικής Χημείας και Τεχνολογίας του Τμήματος Χημείας από το 1982. Το ανεξάρτητο Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος ιδρύθηκε το 2003. Το 2011 εγκαταστάθηκε στο Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος η Έδρα UNESCO και το Δίκτυο για τη Διαχείριση και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στη Μεσόγειο.

Το Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος βασίζεται στην ισχυρή εξειδίκευση και υποδομή, καθώς και στις αποδοτικές συνεργασίες του με ένα εκτεταμένο δίκτυο φορέων. Το εργαστήριο παράγει ερευνητικά αποτελέσματα με τα οποία προάγει την επιστημονική γνώση επί περιβαλλοντικών θεμάτων, ενώ συνεισφέρει σε ζητήματα περιβαλλοντικής πολιτικής, ολοκληρωμένων περιβαλλοντικών διαχειριστικών σχεδίων και εκπαίδευσης στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης.

Η ερευνητική του δραστηριότητα κινείται στις ακόλουθες κύριες κατευθύνσεις:

 • Χημεία υδάτινων συστημάτων με έμφαση στη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων επιφανειακών και υπογείων υδάτων, θαλασσίου επιφανειακού μικορφίλμ και ιζημάτων: κυκλοφορία, χημική συμπεριφορά, επιπτώσεις σε οικοσυστήματα και κατανομή μετάλλων, θρεπτικών συστατικών και οργανικών ρύπων.
 • Μελέτες φυσικών συστημάτων ειδικού ενδιαφέροντος (μικροπεριβαλλόντων) όπως εκβολές ποταμών, υγρότοποι, λιμνοθάλασσες κλπ, διαρεύνηση παρακτίου ευτροφισμού και των επιπτώσεών του.
 • Μελέτη βιογεωχημικών κύκλων και μορφών μετάλλων, θρεπτικών συστατικών και άλλων ουσιών σε υδάτινα συστήματα.
 • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον, φαινόμενα θαλάσσιας ρύπανσης με έμφαση στα παράκτια συστήματα.
 • Οικοτοξικολογικές μελέτες σε υδάτινα οικοσυστήματα, μελέτες βιοσυσσώρευσης σε διάφορους θαλάσσιους οργανισμούς - βιοδείκτες και μελέτη επίδρασης χημικών ενώσεων στην τροφική αλυσίδα.
 • Μελέτη μορφών μετάλλων σε φυσικά συστήματα και τρόφιμα, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τις βιολογικές τους δράσεις και επιπτώσεις. Τοξικολογική μελέτη ιχνοστοιχείων.
 • Χημεία ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και εσωτερικών χώρων, προσδιορισμός διαφόρων ρύπων σε αερολύματα.
 • Μαγνητικές ιδιότητες σωματιδιακής ύλης και ιζημάτων.
 • Εφαρμογές περιβαλλοντικής γεωχημείας με έμφαση στον μαγνητικό χαρακτηρισμό, τη συμπεριφορά και την κατανομή κύριων στοιχείων και ιχνημετάλλων σε εδαφικά συστήματα.
 • Περιβαλλοντική διαχείριση υδάτινων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων (χρήση και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων), συμβολή στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας.
 • Περιβαλλοντική εκπαίδευση με έμφαση στην αειφόρο ανάπτυξη.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου υλοποιούνται στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η πρόοδος που συντελείται αντικατοπτρίζεται χαρακτηριστικά στα στατιστικά στοιχεία του εργαστηρίου: τους αριθμούς Διδακτορικών Διατριβών (>50), Μεταπτυχιακών Διατριβών Ειδίκευσης (>280), ερευνητικών δημοσιεύσεων (>250), πανεπιστημιακών εκδόσεων/βιβλίων (23), δημοσιεύσεων στο αντικείμενο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (>100), μονογραφιών/βιβλίων (>25), ανακοινώσεων σε πρακτικά συνεδρίων (>400) κλπ, που έχουν παραχθεί από την έναρξη της ερευνητικής δραστηριότητας του εργαστηρίου.
 

 

 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

(url: https://www.hua.gr)

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 1990 και εδράζεται σε κληροδότημα του Εθνικού Ευεργέτη Παναγή Χαροκόπου. 

Διαθέτει Πανεπιστημιακά Τμήματα και Προγράμματα Σπουδών ιδιαίτερης φυσιογνωμίας στον ελληνικό χώρο, άρτιες κτιριακές και τεχνολογικές υποδομές και υψηλό επίπεδο ερευνητικού έργου και διεθνούς παρουσίας που διασφαλίζουν ποιοτικό ακαδημαϊκό περιβάλλον για τους φοιτητές του. 

Ταυτόχρονα, μεριμνά ιδιαίτερα για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του και την πολύπλευρη σύνδεσή του με την κοινωνία.

Τμήμα Γεωγραφίας

(url: https://www.geo.hua.gr )
 

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ιδρύθηκε το 1999 και δέχθηκε για πρώτη φορά φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001. Αποτελεί το ένα από τα δύο ελληνικά πανεπιστημιακά τμήματα που υπηρετούν την επιστήμη της Γεωγραφίας, ένα δυναμικό κλάδο που τοποθετείται στην τομή των φυσικών και κοινωνικών επιστημών.

Αποστολή του Τμήματος Γεωγραφίας είναι (i) η προώθηση της επιστήμης της Γεωγραφίας, (ii) η παροχή σπουδών υψηλής ποιότητας, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, συνδυάζοντας τις επιστημονικές αρχές και θεωρίες της Επιστήμης της Γεωγραφίας με την κατανόηση των προβλημάτων των απαιτήσεων και των αναγκών της κοινωνίας, (iii) η ανάπτυξη βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε τομείς της Γεωγραφίας σε διεθνές επίπεδο (iv) η διασφάλιση του κατάλληλου ακαδημαϊκού περιβάλλοντος ώστε φοιτητές, ερευνητές και προσωπικό να αξιοποιήσουν κατά το βέλτιστο τρόπο τις δυνατότητές τους.
 

 

 

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

(url: http://www.noa.gr )

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), το πρώτο ερευνητικό κέντρο της νεώτερης Ελλάδας, ιδρύθηκε το 1840. Ο δημόσιος χαρακτήρας του ΕΑΑ υφίσταται ήδη από το 1846, έτος πρώτης λειτουργίας του στο Λόφο των Νυμφών στο Θησείο, όπου παραμένει η έδρα του έως σήμερα. Εποπτεύεται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Σημαντικότερος σκοπός του ΕΑΑ είναι η πραγματοποίηση πρωτότυπης έρευνας και η αξιοποιήσή της προς όφελος της Ελληνικής Κοινωνίας και Οικονομίας.

Το ΕΑΑ αποτελείται από τρία (3) Ινστιτούτα:

 1. Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπισης δραστηριοποιείται στις θεματικές περιοχές της Αστρονομίας και Αστροφυσικής, της Παρατήρησης και Παρακολούθησης της Γης με μεθόδους δορυφορικής και επίγειας τηλεπισκόπισης.
 2. Το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης εστιάζει στις θεματικές περιοχές του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος, Μετεωρολογίας και Υδρολογίας, Κλίματος και Κλιματικής Αλλαγής, Ενέργειας και Περιβάλλοντος, με την Βιωσιμότητα ως κοινό παρονομαστή.
 3. Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο είναι υπεύθυνο για την λεπτομερή παρακολούθηση της σεισμικότητας στον ευρύτερο Ελληνικό χώρο. Τα επιστημονικά πεδία δραστηριοποίησής του Γ.Ι. είναι η Σεισμολογία, η Φυσική του Εσωτερικού της Γης, η Τεκτονική, η Ηφαιστειολογία και Γεωθερμία, η Σεισμοτεκτονική και η Τεχνική Σεισμολογία.
Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης


(url: http://www.meteo.noa.gr/)
Το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) μελετά τα περισσότερα περιβαλλοντικά θέματα (με εξαίρεση αυτά που αφορούν στο θαλάσσιο περιβάλλον). Οι κύριες κατευθύνσεις/δραστηριότητες του ΙΕΠΒΑ καλύπτουν τις εξής θεματικές περιοχές και αντικείμενα: Μετεωρολογία – Κλιματολογία – Κλιματική Αλλαγή, Φυσική και Χημεία της Ατμόσφαιρας (Ποιότητα Αέρα), Υδρολογία (Επιφανειακά και Υπόγεια Ύδατα), Ηλιακή και Αιολική Ενέργεια, Ενεργειακό Σχεδιασμό, Διαχείριση Προγραμμάτων Φυσικών Πόρων, και εν γένει, οι επιπτώσεις της ανάπτυξης στο περιβάλλον. 

Η Υδρολογική έρευνα στο ΙΕΠΒΑ αφορά την επιστήμη και την μηχανική των επιφανειακών και υπογείων υδατικών πόρων –την υδρολογία, την υδραυλική,  τις διεργασίες ροής και μεταφοράς-διασποράς ρύπων σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, και την διαχείριση– με την ανάπτυξη και εφαρμογή αναλυτικών και αριθμητικών μοντέλων και συνδυασμού σύγχρονων τεχνικών υδρομετρίας. Στην επιφανειακή υδρολογία (και τα πλημμυρικά φαινόμενα) το ενδιαφέρον εστιάζεται στην ανάπτυξη τηλε-υδρομετρικού δικτύου σε θέσεις προτεραιότητας σε ποτάμια της χώρας, και την λήψη υδρομετρήσεων, στοχεύοντας στην πολιτική προστασία και στην συλλογή δεδομένων για τον σχεδιασμό υδραυλικών έργων, μέσω της παρακολούθησης της στάθμης των ποταμών και της ανάπτυξης επιστημονικών μεθόδων για τον υπολογισμό της παροχής ποταμών. Όσον αφορά την υπόγεια υδρολογία, επίκεντρο αποτελεί η αειφόρος διαχείριση των παράκτιων υδροφορέων υπό μεταβαλλόμενες πιέσεις: αλλαγή του κλίματος –συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της στάθμης της θάλασσας και της μείωσης της επαναφόρτισης των υδροφορέων– και αυξημένες υδατικές απολήψεις. 

 

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

(url: https://www.uoi.gr/)

Το 1962 συγκροτήθηκε στην Αθήνα Κεντρική Επιτροπή Αγώνος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με μοναδικό σκοπό «την αποτελεσματικωτέραν διεκδίκησιν και ευρυτέραν δυνατήν προβολήν του δικαίου ηπειρωτικού αιτήματος της ίδρυσης εις τα Ιωάννινα του Γ' Πανεπιστημίου ή ανεξαρτήτων μετεκπαιδευτικών θεωρητικών ή τεχνικών σχολών». Σε προκήρυξή της, η Επιτροπή, τον Ιούλιο του 1962, καλούσε κάθε επίσημο και ανεπίσημο φορέα, όπως και κάθε Ηπειρώτη, να δραστηριοποιηθούν για την υλοποίηση του παραπάνω αιτήματος.

Το 2007 ιδρύθηκε το Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογίας Ηπείρου (Κ.Ε.Τ.Η), το οποίο αποτελείται από τέσσερα Ερευνητικά Ινστιτούτα:

 • Ινστιτούτο Έρευνας Βιοδραστικών Φυσικών Ουσιών.
 • Ινστιτούτο Διαχείρισης & Προστασίας Υδάτινων Πόρων.
 • Ινστιτούτο Τεχνολογιών Επιφανειών
 • Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Καινοτομίας.

Τα τελευταία χρόνια το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με την ίδρυση νέων Τμημάτων, έχει σχεδόν διπλασιαστεί και η προοπτική εξέλιξής του παρουσιάζεται ιδιαίτερα ευοίωνη. Αυτό φαίνεται ότι θα έχει θετικές επιπτώσεις όχι μόνο στην πανεπιστημιακή κοινότητα, αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή.

Τμήμα Γεωπονίας


(url: http://tegeo.teiep.gr )

Το τμήμα Γεωπoνίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην επιστήμη και στην τεχνολογία σε όλους τους τομείς της Φυτικής και της Ζωικής παραγωγής, με τη διδασκαλία και εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους  φοιτητές του τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση-κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
 

 

 

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών

(url: https://www.iccs.gr)

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) είναι ένα μη κερδοσκοπικό Ακαδημαϊκό Ίδρυμα Έρευνας, το οποίο ιδρύθηκε το 1989 από το Υπουργείο Παιδείας, με σκοπό να διεξάγει έρευνα και δραστηριότητες ανάπτυξης, σε όλους τους διαφορετικούς τομείς τηλεπικοινωνιών, συστημάτων υπολογιστών και τεχνικών, και στην εφαρμογή του σε ένα εύρος τομέων, όπως οι Πομποδέκτες, τα Ραντάρ και γενικά Ηλεκτρομαγνητικοί Αισθητήρες, Δορυφορική και Ασύρματη Επικοινωνία, Μοντελοποίηση Ηλεκτρομαγνητικών Φαινομένων, Νευρωνικά Δίκτυα, Μηχανική Λογισμικού και Υλικού, Τηλεματική και Εφαρμογές Πολυμέσων, Εφαρμογές Μεταφοράς, Συστημάτων Ελέγχου, Ρομποτικής, Βιοϊατρικής Μηχανικής, Ηλεκτρικής Ενέργειας Πηγών Ανανεώσιμης Ενέργειας και Διαμερισματοποιημένη Παραγωγή και Συστήματα Διαχείρισης.

Το προσωπικό του ΕΠΙΣΕΥ συνίσταται από ερευνητικούς επιστήμονες και περισσότερους από 500 βοηθούς επιστήμονες (συμπεριλαμβανομένων υποψηφίων διδακτόρων). Η έρευνα που γίνεται στο ΕΠΙΣΕΥ υποστηρίζεται επίσης από τους καθηγητές της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Υπάρχουν πολλά ερευνητικά τμήματα και εργαστήρια ενεργά την παρούσα στιγμή στο ΕΠΙΣΕΥ. Το ΕΠΙΣΕΥ είναι πολύ ενεργό στις δραστηριότητες που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και είναι διαχειριστής προγραμμάτων για πολλά Ευρωπαϊκά προγράμματα (π.χ. EC, ISIS, RACE II, ESPRIT, IES, ACTS, INFOSEC, BRITE-EURAM, STRIDE, MIP-Informatics, Telematic Applications, IST, GROWTH, QoL, JOULE, ENERGIE, 6th FW κτλ), σε όλους του αναφερθέντες τομείς έρευνας.

Το ΕΠΙΣΕΥ σχετίζεται με τη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ και ελέγχεται από το Υπουργείο Παιδείας.