Η θαλάσσια συνιστώσα και η συνιστώσα επιφανειακών υδάτων αποτελούν μια ολοκληρωμένη υποδομή για την καταγραφή, παρακολούθηση και μελέτη όλων των υδάτινων πόρων της Ελληνικής επικράτειας. Οι δύο αυτές συνιστώσες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δράσεων γύρω από την θαλάσσια έρευνα και την έρευνα που αφορά στους επιφανειακούς υδατικούς πόρους και υδροσυστήματα, την παρακολούθηση του υδάτινου περιβάλλοντος, και την πρόγνωσή του μέσω κατάλληλα προσαρμοσμένων και διεθνούς αναγνώρισης υδροδυναμικών, κυματικών και οικολογικών μοντέλων, εφοδιασμένων με συστήματα αφομοίωσης ενός ευρύτατου φάσματος δορυφορικών και επιτόπιων παρατηρήσεων.