Θεματικός τομέας RIS: Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη
Δημόσια δαπάνη: 3.991.975,10 €
Συντονιστής: Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ


Το «Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας των Θαλασσών και των Επιφανειακών Υδάτων» είναι μια ολοκληρωμένη υποδομή μεγάλης κλίμακας, που περιλαμβάνει δύο διακριτές συνιστώσες: (1) θαλάσσια συστήματα παρατήρησης και πρόγνωσης, καθώς και εγκαταστάσεις για δοκιμές θαλάσσιων κατασκευών, και (2) πληροφοριακό σύστημα για την υδρο-περιβαλλοντική πληροφορία που αφορά στους επιφανειακούς υδατικούς πόρους. Οι δύο υποδομές διατηρούν τον διακριτό τους ρόλο, που επιβάλλεται και από το διαφορετικό θεματικό τους αντικείμενο, με το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ και τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ να έχουν τους αντίστοιχους συντονιστικούς ρόλους, και μια σειρά συνεργαζόμενων φορέων να συμπληρώνουν το σχήμα της συνολικής υποδομής.

Υποέργο 1: Συντήρηση και αναβάθμιση ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και πρόγνωσης των Θαλασσών (Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας και Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ)
Υποέργο 2: Αναβάθμιση – επέκταση καταγραφικής υποδομής του συστήματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ και προσβασιμότητα (Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ)
Υποέργο 3: Προμήθεια πολυεπεξεργαστικού υπολογιστικού συστήματος υψηλών επιδόσεων για την εγκατάσταση συνιστώσας μετεωρολογικής πρόγνωσης (Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ)
Υποέργο 4: Προμήθεια νέου συστήματος FerryBox (Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ)
Υποέργο 5: Αναβάθμιση αισθητήρα CO2 στο υπάρχον σύστημα FerryBox (Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ)
Υποέργο 6: Αγορά ταχυπλόου για την υποστήριξη συστηματικών δειγματοληψιών (Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ)
Υποέργο 7: Αγορά, εγκατάσταση και λειτουργία δύο παλιρροιογράφων (Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ)
Υποέργο 8: Προμήθεια έξι αυτόνομων παρασυρόμενων πλωτήρων ARGO (Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ)
Υποέργο 9: Προμήθεια ενός αυτόνομου υποβρύχιου υδρόπτερου (Glider) (Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ)
Υποέργο 10: Συντήρηση, αναβάθμιση και αξιολόγηση Συστήματος ΔΑΡΔΑΝΟΣ (Τμήμα Θαλασσίων Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
Υποέργο 11: «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση της καταγραφικής ικανότητας του συστήματος ΔΑΡΔΑΝΟΣ» (Τμήμα Θαλασσίων Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
Υποέργο 12: «Συντήρηση και Αναβάθμιση συνιστώσας μετεωρολογικών προγνώσεων του συστήματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ» (Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο)
Υποέργο 13: «Παρακολούθηση Παράκτιας Ζώνης - Εφαρμογή και αναβάθμιση σχετικών μεθοδολογιών, πρωτοκόλλων και πολιτικών διαχείρισης» (Τμήμα Χημείας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών)
Υποέργο 14: Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (Open Hydrosystem Information Network, OpenHi.net). (Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου)
Υποέργο 15: Υδρο-Τηλεμετρικά Δίκτυα Επιφανειακών Υδάτων: οργανομετρία, έξυπνες τεχνολογίες, εγκατάσταση και λειτουργία (Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών)
Υποέργο 16: Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων – Συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης αγρομετεωρολογικών παραμέτρων (Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων , Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
Υποέργο 17: Υδροαποθευτική Υποδομή–Εφαρμογές και έξυπνοι μετρητές (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου)