Συμμετέχοντες φορείς: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ΕΛΚΕΘΕ (ΙΘΑΒΙΠΕΥ), Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΕΠΙΣΕΥ

Tο «Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων» (Open Hydrosystem Information Network, OpenHi.net) είναι μια ολοκληρωμένη πληροφοριακή υποδομή για τη συλλογή, διαχείριση και ελεύθερη διάχυση της υδρολογικής και περιβαλλοντικής πληροφορίας που αφορά στους επιφανειακούς υδατικούς πόρους της χώρας. Το σύστημα υποδέχεται και επεξεργάζεται μετρητικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, τα οποία προέρχονται από αυτόματους τηλεμετρικούς σταθμούς. Ακόμη, συνεργάζεται με βάσεις δεδομένων τρίτων, όπως ερευνητικοί φορείς και κρατικές υπηρεσίες, που διαχειρίζονται δεδομένα πραγματικού χρόνου ή/και διαθέτουν ιστορικά δεδομένα.

Η υλοποίηση του συστήματος γίνεται με προοπτική την ενσωμάτωση, σε επόμενη φάση, όλων των σχετικών υποδομών της χώρας. Στόχος είναι να παρέχεται πλήρως ελεύθερη πρόσβαση στα υδρολογικά, περιβαλλοντικά και γεωχωρικά δεδομένα που σχετίζονται με τα επιφανειακά υδάτινα σώματα της Ελλάδας.

Διαδικτυακή πλατφόρμα επιφανειακών υδάτων

Διαδικτυακή πλατφόρμα επιφανειακών υδάτων

Το αντικείμενο της υποδομής επιμερίζεται σε πέντε υποέργα, που συντονίζονται από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, και περιλαμβάνει:

Καρβελιώτης του Νέδοντα Μεσσηνίας

Σταθμοί υδρολογικής πληροφορίας

Δίκτυο αυτόματων σταθμών υδρολογικής πληροφορίας

Η ομάδα Υδρολογίας του ΙΕΠΒΑ, με την εμπειρία που έχει αποκτήσει στην εγκατάσταση και…

Σταθμοί ποιότητας υδάτων Prasias-Rema-(Argiri)

Σταθμοί ποιότητας υδάτων

Το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ θα αξιολογήσει τα υπάρχοντα δίκτυα παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων και τις ανάγκες…

UOI Campus Kostakii - S08

Δίκτυο Αγρομετεωρολογικών σταθμών

Δίκτυο αγρομετεωρολογικών σταθμών που έχουν εγκατασταθεί στην πεδιάδα της Άρτας. Όλοι οι σταθμοί είναι σχεδιασμένοι με τρόπο ώστε να υποστηρίζουν διάφορους τύπους αισθητήρων. Τα δεδομένα…