Η ανοιχτή πρόσβαση σε κάθε κόμβο του δικτύου του συστήματος είναι ένας από τους κύριους στόχους του εθνικού προγράμματος HIMIOFoTS. Η δράση αυτή περιλαμβάνει την υιοθέτηση πρακτικών από άλλα διεθνή δίκτυα (πχ., NEPTUNE, DONET, ΗΥΜΕΧ), αξιοποιώντας στο έπακρο την εμπειρία και τα επιτεύγματα των άλλων πρωτοβουλιών σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και της εμπειρίας των εταίρων μέσω σχετικών προγραμμάτων (Ι3 projects). Ιδιαιτέρως το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ μέσω της συμμετοχής του στα ευρωπαϊκά I3 προγράμματα FixO3, JERICO (Fp7) και JERICO NEXT (H2020) έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία, έχοντας επιτυχώς προσφέρει πρόσβαση στο σύνολο του επιχειρησιακού συστήματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ (πλατφόρμες, εργαστήρια και δεδομένα).

Μέσω της υποδομής HIMIOFToS δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πρόσβασης το οποίο θα παρέχει συντονισμένα δωρεάν πρόσβαση σε ερευνητικές ομάδες και γενικά σε πιθανούς χρήστες, σε όλους τους εν ενεργεία κόμβους του συστήματος. Εναρμονισμένες πρακτικές για την πρόσβαση θα αναπτυχθούν και περιλαμβάνουν:

α) προσκλήσεις για την πρόσβαση στους κόμβους καθώς και προτάσεις για συμμετοχή σε αποστολές πεδίου, ενσωμάτωση αισθητήρων στις πλατφόρμες παρατήρησης, την παροχή δειγμάτων κλπ,

β) συντονισμένη πρόσβαση σε ροές δεδομένων και προϊόντα της υποδομής (εφαρμογές διαχείρισης δεδομένων, σύστημα γεωγραφικής πληροφορίας, επιχειρησιακά μοντέλα, κλπ.) μέσω της δικτυακής πύλης της υποδομής.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα στους κόμβους της υποδομής θα βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία της σελίδας.

Στον Κανονισμό Προσβασιμότητας θα βρείτε τις διαδικασίες αξιολόγησης των προτάσεων καθώς και αναλυτικές πληροφορίες για τις προσφερόμενες υποδομές.

Για την υποβολή πρότασης για πρόσβαση και χρήση των διαθέσιμων κόμβων της υποδομής, παρακαλώ συμπληρώστε την αντίστοιχη φόρμα υποβολής και στείλτε τη στην διεύθυνση: himiofots.tna@lists.hcmr.gr